ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה

מהי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה
תוכן עניינים

מס הכנסה הינו מס המוטל על הכנסתם של יחידים ותאגידים בישראל, ומהווה את אחד ממקורות ההכנסה העיקריים של המדינה. עם זאת, המחוקק הכיר בכך שישנן נסיבות מסוימות בהן ראוי לפטור אנשים מתשלום מס הכנסה, כאשר אחת מהן היא מצב בריאותי לקוי המונע מהאדם להתפרנס באופן סביר. במאמר זה נסקור את ההיבטים השונים הקשורים לוועדה הרפואית לצורכי פטור ממס הכנסה, את תהליך הגשת הבקשה, אופן קבלת ההחלטות וההשלכות של קבלת פטור מסוג זה.

 

מהי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה?

ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה היא ועדה מקצועית המורכבת מרופאים מומחים בתחומים שונים, אשר מונתה מכוח פקודת מס הכנסה ותקנותיה. תפקידה של הוועדה הוא לבחון את מצבם הבריאותי של פונים המבקשים לקבל פטור ממס הכנסה בשל מגבלות רפואיות, ולקבוע האם הם עומדים בקריטריונים המזכים בפטור זה. וועדה רפואית לפטור ממס הכנסה רשאית לתת פטור מלא או חלקי מתשלום מס הכנסה, לתקופה מוגבלת או לצמיתות, בהתאם לחומרת המצב הרפואי ולהשפעתו על יכולתו של הפונה להשתכר ולקיים את עצמו בכבוד.

מהי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה

 

תנאי הזכאות לפטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים

על מנת להיחשב כזכאי לקבל פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות, נדרש אדם לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

 1. קיומה של מחלה כרונית, פגיעה פיזית או מנטלית משמעותית המגבילה את יכולתו של הפונה לעבוד ולהתפרנס בצורה מספקת. מדובר במגבלה בעלת אופי קבוע או ארוך טווח, ולא מצב זמני או חולף.
 2. שיעור הנכות הרפואית שנקבע לפונה על ידי גורמים רפואיים מוסמכים עומד על 90% או יותר. נכות זו אינה חייבת להיות בהכרח פיזית, וניתן להכיר גם בנכויות על רקע מחלות נפש או ליקויים קוגניטיביים.
 3. הפונה אינו מסוגל לעבוד בשום סוג של עבודה שהיא, או לחילופין שהכנסתו מעבודה ומכל מקור אחר נמוכה מסכום מסוים שנקבע בחוק. נכון לשנת 2023, מדובר בהכנסה שנתית שאינה עולה על 74,760 ₪ לשנה.

 

תהליך הגשת הבקשה לוועדה הרפואית

האדם המבקש לקבל פטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים נדרש לעבור תהליך הכולל מספר שלבים:

 1. מילוי טופס בקשה לפטור ממס הכנסה מחמת נכות או מחלה (טופס 116א') המצוי באתר רשות המיסים, וצירוף האישורים הרפואיים הרלוונטיים המעידים על המצב הבריאותי. בין המסמכים הנדרשים: סיכומי מחלה, אבחנות רפואיות, תוצאות בדיקות ומכתב המלצה מרופא מטפל. במידת הצורך, ניתן לבקש סיוע ממומחים כדי להכין את המסמכים האלה בצורה מיטבית.
 2. הגשת הבקשה והמסמכים הנלווים למשרד פקיד השומה האזורי הרלוונטי לאזור המגורים. חשוב לוודא כי כל המסמכים הנדרשים אכן צורפו לבקשה, שכן היעדר אסמכתאות עלול לגרום לעיכוב בטיפול בבקשה.
 3. המתנה לזימון התייצבות בפני הוועדה הרפואית. משך ההמתנה עשוי להשתנות בהתאם לעומס הפניות, אך בדרך כלל מדובר בתקופה של מספר חודשים. במהלך תקופה זו, הוועדה בוחנת את המסמכים הרפואיים ועשויה במידת הצורך לבקש השלמת מידע או בדיקות נוספות.

תהליך הגשת הבקשה לוועדה הרפואית

 

מהלך הדיון בוועדה הרפואית

כאשר הבקשה לפטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים מגיעה לשלב הדיון בוועדה, הפונה מוזמן להתייצב בפני חברי הוועדה ולהציג בפניהם את מצבו הרפואי. במהלך הדיון, הפונה נדרש לענות על שאלות הרופאים בכנות ובפירוט, ולהמחיש כיצד מצבו הבריאותי משפיע על תפקודו היומיומי והתעסוקתי. חברי הוועדה לא יסתפקו רק בעיון במסמכים הרפואיים, אלא גם יתרשמו באופן בלתי אמצעי מהפונה ומתשובותיו. לכן, חשוב שהוא יגיע מוכן לדיון, ירכז את המידע הרפואי הרלוונטי ויתאר את קשייו בצורה ענייניות ומדויקת. במידת האפשר, מומלץ להיעזר בליווי של עורך דין או יועץ מס המתמחה בתחום על מנת להיערך נכונה לדיון.

מהלך הדיון בוועדה הרפואית

 

קבלת ההחלטה וזכות הערעור

לאחר הדיון, הוועדה הרפואית מתכנסת לדיון פנימי ומקבלת החלטה האם לאשר את בקשת הפונה לפטור ממס הכנסה. ההחלטה מתקבלת על סמך המידע שנאסף בתיק, התרשמות הוועדה מהפונה ובחינת התאמתו לקריטריונים שנקבעו בחוק. ההחלטה, בצירוף הנימוקים לה, נשלחת לפונה בכתב תוך פרק זמן שאינו עולה על 60 יום ממועד הדיון. במידה והבקשה אושרה, המכתב יפרט את שיעור הפטור ממס שהוענק (מלא או חלקי) ואת התקופה לה ניתן הפטור (מוגבלת או לצמיתות). במידה והבקשה נדחתה, המכתב יפרט את הסיבות לדחייה.

הגשת ערעור

במקרה של דחיית הבקשה, או אם הפונה אינו שבע רצון מהיקף הפטור שניתן לו, הוא רשאי להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית. הערעור יוגש בכתב לוועדה רפואית לערעורים תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה על ההחלטה, בצירוף נימוקים רפואיים ואסמכתאות נוספות. הוועדה לערעורים תבחן את ההחלטה המקורית ואת הנימוקים שהועלו בערעור, ובסמכותה לאשר, לשנות או לבטל את ההחלטה הקודמת. במקרים חריגים, ניתן אף לערער בפני בית המשפט המחוזי, אם כי מדובר בתהליך מורכב הדורש ייעוץ משפטי.

 

השלכות הפטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים

פטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים הוא הכרה של המדינה בחסמים הבריאותיים המונעים מהפונה להתפרנס, ונועד לאפשר לו להתמקד בטיפול ובשיקום הרפואי מבלי להיקלע למצוקה כלכלית. לפיכך, ההשלכות העיקריות של קבלת פטור הן:

 1. הפחתה או ביטול מלא של תשלומי מס ההכנסה שהפונה נדרש לשלם, בהתאם לשיעור הפטור שנקבע לו. הדבר מגדיל את ההכנסה הפנויה העומדת לרשות הפונה ובני משפחתו.
 2. זכאות להטבות נוספות הניתנות לבעלי מוגבלויות, כגון הנחה בתשלומי ארנונה, סיוע בשכר דירה, תעריפים מוזלים בתחבורה הציבורית, פטור מאגרת רישוי רכב ועוד. מימוש ההטבות האלה יכול להפחית עוד יותר את העול הכלכלי המוטל על האדם בעל המוגבלות.
 3. מתן הכרה רשמית במצבו הרפואי של הפונה, מה שיכול לסייע לו בהשגת זכויות וקצבאות מגורמים נוספים, דוגמת הביטוח הלאומי או משרד הביטחון (במקרה של נכי צה"ל).

 

מגבלות הפטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים

עם זאת, יש להדגיש כי פטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים אינו בלתי מוגבל, וישנם תנאים שונים המסייגים את תוקפו:

 1. למעט מקרים חריגים, הפטור ניתן לתקופה קצובה של מספר שנים. עם סיום תקופה זו, יהיה על הפונה להתייצב שוב בפני הוועדה הרפואית ולהוכיח כי הוא עדיין עומד בקריטריונים לזכאות. במידה ומצבו השתפר, הוועדה רשאית לבטל את הפטור או להפחית את שיעורו.
 2. הפטור תקף כל עוד הפונה אינו מועסק או שהכנסתו נמוכה מהסף שנקבע בחוק. אם הפונה חוזר למעגל העבודה או שהכנסתו עולה מעל הסף המותר, הוא מחויב לדווח על כך לפקיד השומה ולחדול מלתבוע את הפטור ממס הכנסה.
 3. למרות הפטור, הפונה עדיין נדרש להגיש דוח שנתי על הכנסותיו לרשות המיסים. במידה ונוצר חוב מס בשנים קודמות, הפטור אינו מבטל אותו, והפונה יידרש להסדיר את התשלום.

מגבלות הפטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים

 

סיוע בהגשת הבקשה וייצוג בפני הוועדה הרפואית

תהליך הגשת הבקשה לפטור ממס הכנסה והופעה בפני הוועדה הרפואית יכול להיות מאתגר ומורכב, בפרט עבור אנשים הנמצאים במצב בריאותי ירוד ומתמודדים עם משברים נפשיים ופיזיים. לפיכך, מומלץ בחום לפונים להיעזר באנשי מקצוע המתמחים בתחום, כגון עורכי דין או יועצי מס. בעלי מקצוע אלה מכירים את המערכת על כל צדדיה וביכולתם לסייע בהיבטים הבאים:

 1. הכנה מקדימה לדיון של וועדה רפואית לפטור ממס הכנסה
 2. ליווי וייצוג במהלך דיוני וועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.
 3. סיוע בהגשת ערעורים

סיוע של אנשי מקצוע מקצר הליכים, מונע ביצוע טעויות ומעלה משמעותית את הסיכויים לקבל פטור כלשהו

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
פרטי המחבר
בשביל הזכויות לוגו
מאמר זה נכתב ע"י צוות 'בשביל הזכויות'

חברת "בשביל הזכויות" הוקמה על בסיס הרצון הבלתי מתפשר שלנו לסייע לכל מי שסובל מבעיה רפואית. וכדי לאפשר לכם לקבל בדיוק את מה שמגיע לכם בצדק ובזכות מרשויות המס והביטוח הלאומי.

בשביל הזכויות - פטור ממס הכנסה
חושבים שמגיע לכם פטור ממס הכנסה בעקבות זכות רפואית?
יכול להיות מאוד שאתם צודקים, אנחנו כאן 'בשביל הזכויות' שלכם. אנו מזמינים אתכם לבדוק את זכאותכם ללא עלות וללא התחייבות.
מאמרים נוספים
פיצוי חד פעמי לחולי סרטן

אבחון של סרטן הוא טלטלה משמעותית באמצע החיים, הן מבחינה בריאותית והן מבחינה כלכלית. טיפולי הסרטן כרוכים לעיתים קרובות בעלויות גבוהות, הן עבור הטיפולים עצמם

קרא עוד »
פטור אישי בשנת 2024
פטור ממס הכנסה בשנת 2024

מס הכנסה הוא מס ישיר המוטל על הכנסתם של יחידים ותאגידים בישראל. גובה המס נקבע בהתאם למדרגות מס, כאשר הכנסות גבוהות יותר חייבות במס בשיעור

קרא עוד »
פטור ממס הכנסה
לבדיקת זכאות ללא התחייבות
השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם.